جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
698 طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت
» 1398/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/09/26
دوره : دهم
654 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت
» 1398/12/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/06/11
دوره : دهم
590 طرح الحاق یک ماده به قانون معادن
» 1398/05/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/03
دوره : دهم
505 طرح "الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
» 1397/11/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/09/11
دوره : دهم
460 طرح تنقیح قوانین حوزه معدن
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/06/13
دوره : دهم
439 طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک
» 1397/06/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/09
دوره : دهم
426 لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
» 1397/07/04 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/04/12
دوره : دهم
392 طرح ساماندهی بازار خودرو
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/02/02
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
306 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه
» 1398/04/11 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/04/28
دوره : دهم