جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
663 تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
» 1398/09/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/07/14
دوره : دهم
646 اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1398/06/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/06/03
دوره : دهم
644 الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/03/13 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/05/27
دوره : دهم
591 طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1398/06/16 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1398/04/03
دوره : دهم
554 طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه
» 1398/02/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/20
دوره : دهم
509 طرح اصلاح مواد (44) و (194) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1398/01/24 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/09/13
دوره : دهم
494 طرح " اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"
» 1397/09/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/08/13
دوره : دهم
493 طرح " اصلاح ماده (86) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"
» 1397/11/27 : بایگانی
1397/08/13
دوره : دهم
466 طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/10/16 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/06/14
دوره : دهم
452 طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/09/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/28
دوره : دهم