جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
407 طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس
» 1399/11/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/19
دوره : یازدهم
378 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/08/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/12
دوره : یازدهم
337 اصلاح ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان (هدایای شغلی)
» 1399/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/05
دوره : یازدهم
327 طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
325 حذف فصل پنجم (مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ ) از آیین نامه داخلی مجلس
» 1399/05/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/29
دوره : یازدهم
322 اصلاح تبصره ( ۱) ماده ( ۳۸ ) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/05/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/19
دوره : یازدهم
290 الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس
» 1399/12/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/11
دوره : یازدهم
177 طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس
» 1399/06/22 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/29
دوره : یازدهم
167 طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/06/25 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/04/24
دوره : یازدهم
166 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
» 1399/07/23 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/24
دوره : یازدهم