مسیر شما: طرح ها و لوایح
طرح ها و لوایح
تعداد رکورد ها: 168
دسترسی سریع یه طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
ش.ثبت عنوان دوره تاریخ
425 یازدهم 1399/01/18
424

لایحه ثبت اشخاص حقوقی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/10/30
423 یازدهم 1399/10/17
422 یازدهم 1399/10/16
421 یازدهم 1399/10/16
415 یازدهم 1399/10/16
414 یازدهم 1399/10/14
413

لایحه مقاوله نامه بازرسی کار ۱۹۴۷( ۱۳۲۶ ) (شماره ۸۱ )

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/10/14
412 یازدهم 1399/10/14
411

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳( ۱۳۵۲ ) (شماره ۱۳۸ )

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/10/14
406

ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/09/12
403 یازدهم 1399/08/12

تعداد:

جستجوی پیشرفته
،

،
،
،
،