جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
395 لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استاندارد های بین المللی کار ) 1976 (1355) (شماره 144)
» 1399/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/14
دوره : یازدهم
382 لایحه اصلاح تبصره ( ۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان - مصوب ۱۳۹۱
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
379 طرح استفساریه ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1399/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/26
دوره : یازدهم
201 طرح اصلاح ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1399/06/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
73 طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/06/30 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1399/03/04
دوره : یازدهم
68 تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
» 1399/08/12 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1399/04/03
دوره : یازدهم
34 طرح استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم
» 1399/09/04 : اعاده شده از صحن
1399/05/01
دوره : یازدهم
33 طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
» 1398/01/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم
31 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
» 1397/12/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/31
دوره : یازدهم
16 طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
» 1399/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم