جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
483 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
» 1400/03/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/03/05
دوره : یازدهم
433 طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲
» 1399/12/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/03
دوره : یازدهم
429 ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور
» 1399/10/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/10
دوره : یازدهم
425 طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
» 1400/03/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/01/18
دوره : یازدهم
424 لایحه ثبت اشخاص حقوقی
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
419 طرح اصلاح ماده ( ۱۳۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم
» 1399/09/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/17
دوره : یازدهم
417 طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
» 1399/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/16
دوره : یازدهم
414 لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵( ۱۳۶۴ ) (شماره ۱۶۰ )
» 1399/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/14
دوره : یازدهم
409 طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی(اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
» 1399/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/25
دوره : یازدهم
406 ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی
» 1399/09/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/12
دوره : یازدهم