جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
362 لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
» 1399/09/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
352 طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب 1379/3/31 اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1
» 1399/07/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/09
دوره : یازدهم
350 اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
» 1399/08/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/09
دوره : یازدهم
336 تشکیل شورای عالی آب
» 1399/07/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/29
دوره : یازدهم
330 اصلاح تبصره ( ۲) ذیل ماده ( ۲۹ ) قانون نوسازی و عمران شهری
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
329 اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/02/20
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
328 اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
» 1399/08/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/21
دوره : یازدهم
321 طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان
» 1399/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/31
دوره : یازدهم
305 طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی
» 1399/05/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/20
دوره : یازدهم
276 اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
» 1399/10/07 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/05/28
دوره : یازدهم