جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
483 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
» 1400/03/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/03/05
دوره : یازدهم
475 انجام پروژهای ریلی باتهاترنفت خام
» 1399/11/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/15
دوره : یازدهم
464 طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی
» 1399/11/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/01
دوره : یازدهم
461 تشکیل استان کرمان جنوبی
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
452 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۴ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1399/10/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/27
دوره : یازدهم
450 اصلاح برخی احکام مالی شهرداری
» 1399/10/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/23
دوره : یازدهم
448 طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
» 1399/10/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/22
دوره : یازدهم
444 تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
439 طرح استفساریه ماده ( ۸۱ ) قانون مالیات های مستقیم
» 1399/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/07
دوره : یازدهم
438 زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
» 1399/10/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/28
دوره : یازدهم