مسیر شما: طرح ها و لوایح
طرح ها و لوایح
تعداد رکورد ها: 591
دسترسی سریع یه طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
ش.ثبت عنوان دوره تاریخ
484 یازدهم 1399/12/23
480 یازدهم 1399/11/21
479

طرح اصلاح ماده ۱۵۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/20
478

طرح قانونی استفساریه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/04
477 یازدهم 1399/11/16
473 یازدهم 1399/11/01
472 یازدهم 1400/02/28
470 یازدهم 1400/02/27
467

اصلاح ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/11
466

الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/07
463

طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/01
460 یازدهم 1400/04/02

تعداد:

جستجوی پیشرفته
،

،
،
،
،