مسیر شما: طرح ها و لوایح
طرح ها و لوایح
تعداد رکورد ها: 1310
دسترسی سریع یه طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
ش.ثبت عنوان دوره تاریخ
483

تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1400/03/05
482 یازدهم 1400/01/25
481 یازدهم 1400/01/25
476 یازدهم 1399/11/18
475

انجام پروژهای ریلی باتهاترنفت خام

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/15
474 یازدهم 1399/11/04
469

گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1400/01/25
468 یازدهم 1399/11/13
465 یازدهم 1399/11/02
464

طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/01
462 یازدهم 1399/10/30
461

تشکیل استان کرمان جنوبی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/10/30

تعداد:

جستجوی پیشرفته
،

،
،
،
،