جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
365 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1399/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/25
دوره : یازدهم
364 توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی
» 1399/08/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/29
دوره : یازدهم
363 لایحه اصلاح ماده ( ۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰
» 1399/07/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/22
دوره : یازدهم
362 لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
» 1399/09/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
361 الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
358 لایحه موافقتنامه بین دولت لایحه جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
357 اصلاح تبصره ماده ( ۶۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
352 طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب 1379/3/31 اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1
» 1399/07/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/09
دوره : یازدهم
351 اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان
» 1399/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/30
دوره : یازدهم
350 اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
» 1399/08/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/09
دوره : یازدهم