جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
547 طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
» 1398/02/14 : بایگانی
1397/11/25
دوره : دهم
546 طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
» 1398/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/11/16
دوره : دهم
539 طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی
» 1397/11/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/11/09
دوره : دهم
532 طرح استفساریه جزء(4) بند«ب» تبصره(2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی
» 1398/08/21 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/10/30
دوره : دهم
531 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/10/19
دوره : دهم
529 طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره های (2) تا (4) بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1397/10/22 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/10/18
دوره : دهم
520 طرح ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
» 1398/05/26 : استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
1397/10/02
دوره : دهم
518 طرح اصلاح تبصره ماده ( 61 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/09/11 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/09/28
دوره : دهم
517 طرح به کارگیری نیرو در پستهای بلاتصدی ادارات در استان های مرزی
» 1397/12/04 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/09/28
دوره : دهم
492 طرح " استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان"
» 1397/11/01 : بایگانی
1397/08/13
دوره : دهم