جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
484 لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1399/12/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/23
دوره : یازدهم
483 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
» 1400/03/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/03/05
دوره : یازدهم
478 طرح قانونی استفساریه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/04
دوره : یازدهم
471 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
469 گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی
» 1400/01/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/01/25
دوره : یازدهم
468 اصلاح تبصره ( ۱) بند( ۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
» 1399/11/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/13
دوره : یازدهم
467 اصلاح ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/11/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/11
دوره : یازدهم
458 تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
» 1399/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/08
دوره : یازدهم
449 استفساریه ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
» 1399/10/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/23
دوره : یازدهم
438 زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
» 1399/10/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/28
دوره : یازدهم