جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
364 توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی
» 1399/08/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/29
دوره : یازدهم
340 طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور
» 1399/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/12
دوره : یازدهم
339 قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه
» 1399/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/30
دوره : یازدهم
338 طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه
» 1399/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/05
دوره : یازدهم
336 تشکیل شورای عالی آب
» 1399/07/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/29
دوره : یازدهم
335 استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی
» 1399/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/05
دوره : یازدهم
333 طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی
» 1399/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/12
دوره : یازدهم
329 اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/02/20
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
318 طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1395
» 1399/07/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/27
دوره : یازدهم
314 پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
» 1399/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم