جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
296 طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آن
» 1393/04/31 : ابلاغ به دولت
1392/02/28
دوره : نهم
295 طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/05/20 : بایگانی
1392/02/28
دوره : نهم
294 طرح الحاق یک تبصره به ماده (93) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1392/03/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/02/28
دوره : نهم
293 طرح اصلاح تبصره (1) ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1392/04/30 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1392/02/28
دوره : نهم
292 طرح الحاق یک تبصره به ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1392/04/02 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/02/28
دوره : نهم
291 طرح تسهیل اجرای بند (ط) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1394/03/20 : بایگانی
1392/02/28
دوره : نهم
290 طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1394/03/20 : بایگانی
1392/02/28
دوره : نهم
289 طرح اصلاح بند (1) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1392/02/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1392/02/28
دوره : نهم
288 طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1393/04/12 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1392/02/28
دوره : نهم
287 طرح الحاق یک بند به ماده (25) قانون جرائم رایانه ای
» 1392/04/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/02/28
دوره : نهم