جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
591 طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1398/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/03
دوره : دهم
590 طرح الحاق یک ماده به قانون معادن
» 1398/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/03
دوره : دهم
589 طرح اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)
» 1398/04/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/02
دوره : دهم
588 طرح الحاق یک تبصره به بند «الف» ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
» 1398/04/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/02
دوره : دهم
587 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
» 1398/03/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/28
دوره : دهم
586 طرح اصلاح ماده (2) قانون حمایت خانواده
» 1398/03/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/28
دوره : دهم
585 طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور
» 1398/03/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/28
دوره : دهم
584 لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
» 1398/03/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/28
دوره : دهم
583 اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
» 1398/03/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/26
دوره : دهم
582 معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
» 1398/03/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/26
دوره : دهم