کاربران گرامی
با توجه به راه اندازی نرم افزار مدیریت مقالات فصلنامه مجلس و راهبرد، برای پیگیری مقالات ارسالی و یا ارسال مقاله جدید به آدرس nashr.majles.ir مراجعه فرمایید.