الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 7. تأمین مالی خرد؛ تجربه جهانی و وضعیت ایران

توضیحات
فایل : 15188.pdf 15188.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، اعتبار، تأمین مالی، فقر، کسب وکار خرد

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /