بررسی امکان های مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس

توضیحات
فایل : 15198.pdf 15198.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *، مطالعات فرهنگی *

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
مسئول نشست تخصصی : آقای داریوش سودی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /