اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی

توضیحات
فایل : 15377.pdf 15377.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : انجام کسب و کار، ایران، بانک جهانی، دولت، قوه قضائیه، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای مهدی عبدالملکی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای سیدعلی روحانی /