تعارض منافع 1. دسته بندی و مفهوم شناسی

توضیحات
فایل : 15448.pdf 15448.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای ابوالفضل رزقی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /