نوآوری در نظام های سلامت

توضیحات
فایل : 15461.pdf 15461.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایروان مسعودی اصل /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی /
همکاران : آقای محمد بختیاری علی آباد /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /