رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراعات

توضیحات
فایل : 15471.pdf 15471.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : تجاری سازی، ثبت اختراع، مشوق های مالیاتی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده / آقای اکبر زین العابدینی /
همکاران : خانم فاطمه علوی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدسروش قاضی نوری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /