الزامات و ضرورت های برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دولت دوازدهم)

توضیحات
فایل : 15477.pdf 15477.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : برنامه وزیر، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، وزیر علوم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای یوسف زراعت کیش / آقای احمد داوری /
همکاران : خانم محبوبه محمدعلی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /