چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (با تأکید بر تجربه چین)

توضیحات
فایل : 15591.pdf 15591.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصلاحات، ثروت، دولت گرایی اقتصادی، سیاست های اقتصادی، فقر، محیط کسب وکار، منابع طبیعی، چین، کمک خارجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جعفر خیرخواهان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /