درباره مالیات بر ارزش افزوده 5. تاریخ تعلق مالیات

توضیحات
فایل : 15614.pdf 15614.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : تاریخ تعلق مالیات، مالیات بر ارزش افزوده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
همکاران : خانم پریسا مهاجری /
ناظر علمی : آقای احمد غفارزاده /
اظهارنظر کننده : آقای محمد تقی نژاد عمران /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /