آسیب شناسی نظام آماری کشور 2. محورهای بازنگری در آمارنامه های انرژی ایران

توضیحات
فایل : 15625.pdf 15625.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ترازنامه انرژی، ترازنامه هیدروکربوری، توسعه پایدار، سند ملی راهبرد انرژی، شورای عالی انرژی، طرح جامع انرژی، قانون برنامه ششم توسعه، مرکز آمار ایران، نظام ملی آمار انرژی، وزارت نفت، وزارت نیرو

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرگس صادقی /
مدیر مطالعه : آقای سیدهادی موسوی نیک /
ناظر علمی : آقای علی اصغر بانویی / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهرآزما /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای جعفر عسگری / آقای علی فخاری / آقای حمیدرضا مصطفایی / آقای فراز سجده ای /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /