بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 66. بخش پولی و بانکی

توضیحات
فایل : 15708.pdf 15708.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بحران بانکی، بدهی دولت، لایحه بودجه سال1397، نظام بانکی، پول و بانک

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای موسی شهبازی غیاثی /
همکاران : آقای محمدمهدی نجفی علمی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /