تجربه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی (3) مطالعه موردی کشور چین

توضیحات
فایل : 15740.pdf 15740.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : صنعت پتروشیمی، کشور چین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم معصومه حسنی / خانم رضوانه عباسی / خانم آزاده آقابیگی /
همکاران : خانم فاطمه میرجلیلی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /