تقسیمات کشوری در چین: ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و بهره ‎وری مدیریتی

توضیحات
فایل : 15742.pdf 15742.pdf

برچسب ها

فارسی : اصلاحات اداری، بهره وری مدیریتی، تقسیمات کشوری، تمرکز زدایی، تمرکز گرایی، پیشرفت اقتصادی، چین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سادات میراحمدی /
ناظر علمی : آقای خیراله خیری اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /