حفاظت از داده های کاربران: رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات

توضیحات
فایل : 15864.pdf 15864.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی فقیهی / آقای محمدجواد جمشیدی /
ناظران : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /