الگوی راهبردی حمایت از تولید 9. رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار

توضیحات
فایل : 15914.pdf 15914.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای برزین جعفرتاش /
همکاران : آقای حسین رجب پور /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای سید محسن علوی منش /
اظهارنظر کننده : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /