بررسی وضعیت طرح ها و لوایح سیاسی 9 دوره مجلس شورای اسلامی

توضیحات
فایل : 16021.pdf 16021.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : طرح ها و لوایح سیاسی، قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، وضعیت نهایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سمیه زمانی /
مدیر مطالعه : آقای محمدرضا شمسا /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا / آقای خیراله خیری اصل /