بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

توضیحات
فایل : 16059.pdf 16059.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : قانون بانکداری، نظارت، نظارت بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیراحمد ذوالفقاری / آقای علی افسری /
همکاران : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای محمد سلیمانی / آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای امیراحسن امین آزاد / آقای کامران ندری /