توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 2. بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی

توضیحات
فایل : 16120.pdf 16120.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، قوانین زیست محیطی، معادن

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
تهیه و تدوین : آقای مهدی صادق احمدی /
همکاران : آقای سعید خانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / آقای ابراهیم مقصودی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /