خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن

توضیحات
فایل : 16159.pdf 16159.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : خط فقر 1395، عدالت، فقر، نابرابری، هزینه خانوار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای آرین شهبازیان / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای مجید عینیان / خانم زهرا کاویانی /
ناظر علمی : خانم سهیلا پروین / آقای سیداحسان خاندوزی /