مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

توضیحات
فایل : 16182.pdf 16182.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اقتصادی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
تهیه و تدوین : آقای میثم پیله فروش / آقای محمدرضا عبداللهی / خانم نرگس صادقی /
همکاران : آقای امیر سامان اقتصاد /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /