یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال

توضیحات
فایل : 16179.pdf 16179.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : اصلاح نظام اداری، حکمرانی عصر دیجیتال، دولت الکترونیک، سامانه اطلاعاتی، یکپارچگی اطلاعات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله هنرور / آقای سید محمدحسین قریشی /
ناظر علمی : آقای کیومرث اشتریان / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
اظهارنظر کننده : آقای حسن پوراسماعیل /