بررسی مسائل کلیدی و مشکلات مالی صنعت برق و اصلاحات مورد نیاز

توضیحات
فایل : 16236.pdf 16236.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اقتصاد برق، بودجه، راهبردهای کلیدی، صنعت برق، چالش های صنعت برق

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
تهیه و تدوین : آقای علیرضا اسدی / آقای سهیل آئین /
همکاران : خانم مهدخت متین /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /