بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 3. منابع بودجه (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16221.pdf 16221.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : اسناد خزانه، اوراق مالی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، سود سهام، منابع عمومی دولت، کسری بودجه غیر نفتی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای هادی ترابی فر / آقای سیدسجاد پادام / خانم مهتاب قراخانلو / آقای محمدحسین معماریان /
همکاران : آقای سیدعباس پرهیزکاری /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /