بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16222.pdf 16222.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی حجتی / آقای محمدحسین معماریان / خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای ناصر یارمحمدیان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /