بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 16. بخش هواشناسی

توضیحات
فایل : 16240.pdf 16240.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه، هواشناسی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای جمال علی نژاد سلیم /