بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 25. بخش محیط زیست

توضیحات
فایل : 16246.pdf 16246.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه، محیط زیست

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /