بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 20. حوزه زنان، خانواده و کودکان

توضیحات
فایل : 16266.pdf 16266.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : خانواده، زنان، لایحه بودجه سال 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم آسیه ارحامی / خانم اکرم باجلان /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /