بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 73. صندوق توسعه ملی

توضیحات
فایل : 16318.pdf 16318.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : توسعه، توسعه ملی، صندوق توسعه ملی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسجاد پادام / آقای سیدعباس پرهیزکاری /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /