دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های زیربنایی کشور

توضیحات
فایل : 16358.pdf 16358.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اعظمی / آقای پژمان اعلائی بروجنی / آقای محسن بابایی / آقای مهران برادران نصیری / آقای حسین بیات / آقای حسن پوراسماعیل / خانم زهرا جعفری / خانم سارا حمیدپور / خانم سهیلا خردمندنیا / آقای خسرو خسروی / آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمد زند / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / آقای سعید شجاعی / خانم نرجس السادات عبدالمنافی / آقای علی فرنام / خانم مهدخت متین / آقای مهدی مظاهری / آقای ابراهیم مقصودی / خانم سیده مریم موسوی / خانم فاطمه میرجلیلی /
مدیر مطالعه : آقای محمدتقی فیاضی / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی / خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /