ارزیابی فعالان کسب وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش 3 نشست)

توضیحات
فایل : 16342.pdf 16342.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تحریم، تشکل های اقتصادی، تولید، صادرات، فعالان کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی /