بررسی آشفتگی ها در بازار خودرو و راه حل های فوری تسویه بازار

توضیحات
فایل : 16377.pdf 16377.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : صنعت خودرو، چالش ها و راهکارها

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
تهیه و تدوین : آقای سعید شجاعی / آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /