بررسی اجرای پروژه کریدور جنوبی گاز اروپا و اهمیت آن در بازار انرژی منطقه

توضیحات
فایل : 16381.pdf 16381.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ترکیه، خط لوله قفقاز، میدان شاه دنیز، کریدور جنوبی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای وحید محمدی /
همکاران : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /