چشم انداز وضعیت برق و گاز طبیعی ایران در سال 2040

توضیحات
فایل : 16404.pdf 16404.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی تجدیدپذیر، برق، سال 2040، نیروگاه، گاز طبیعی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
تهیه و تدوین : آقای امیرسامان اقصاد /
اظهارنظر کننده : آقای هاشم خویی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
ویراستار ادبی : خانم شیوا اسکندری /