بررسی ابعاد و الگوهای واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال

توضیحات
فایل : 16422.pdf 16422.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : باشکاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، خصوصی سازی، واگذاری بنگاه ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای مهدی حاجی وند / آقای وحید بیگی / آقای امیر هامونی / آقای شهاب طلایی شکری / خانم مهتاب قراخانلو / آقای محمدحسین قربانی / آقای ابراهیم علیدوست قهفرخی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی /