مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش معدن و صنایع معدنی ایران (بخش اول)

توضیحات
فایل : 16455.pdf 16455.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : الگوی مصرف، بازیافت، صنایع معدنی، معدن، منابع آب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بابک بهادری /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
تهیه و تدوین : آقای مهدی قراباغی / مسعود پوررحیم /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای محمدتقی فیاضی /