پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران

توضیحات
فایل : 16479.pdf 16479.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : زنجیره ارزش نفت و گاز، پتروپالایش

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیر محمودی / آقای ارس شیخی / خانم سودابه رحمانی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
همکاران : خانم فاطمه میرجلیلی /
اظهارنظر کننده : آقای رضا مهدوی پور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /